EE ขายโรงไฟฟ้า SSUT 25% ให้บ.ย่อย EP 1,246.12 ลบ.นำไปลงทุนธุรกิจกัญชากัญชง

บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี (EE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติขายหุ้นสามัญของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) จำนวน 7,297,500 หุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนทุนจดทะเบียน ของ SSUT ให้แก่ บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (E-COGEN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) ในราคาหุ้นละ 170.76 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 1,246,121,100 บาท (ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน)

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ โดยลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นภายในเดือน มิ.ย.64 ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น ว่าธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 4 ส.ค.64 ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการโอนหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนส.ค.64

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ SSUT เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท ฯ และใช้เป็นเงินทุนสำหรับพัฒนา ขยาย หรือลงทุนในธุรกิจในกลุ่มธุรกิจประเภทปัจจุบันของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งเป็นหมวดอุตสาหกรรมปัจจุบันของบริษัทฯ โดยในปี 64 -65 จะมุ่งเน้นธุรกิจการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม และธุรกิจการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นหลัก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงและมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาวเป็นหลัก

ซึ่งอาจรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย การพัฒนา การเพาะปลูก การผลิต การแปรรูป ไปจนถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง โดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อขยายฐานลูกค้า สร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมและศักยภาพของธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ

อนึ่ง SSUT ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer : SPP) และไอน้ำร่วมกันในระบบ Cogeneration มีการใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาดเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยผลิตได้พร้อมกันทั้งไฟฟ้าและความร้อนที่มีประโยชน์

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,