ESTAR ตั้ง พงศ์พินิต เดชะคุปต์ เป็นประธานบอร์ด มีผล 18 มิ.ย.

บมจ.อีสเทอร์น สตาร์เรียล เอสเตท (ESTAR) เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 5/2564 รับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารของ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 และมีมติแต่งตั้งนายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้ “นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์, นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล, นายทินวรรธน์ มหธราดล, นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,