IP-ม.อ. เซ็น MOU ร่วมต่อยอดงานวิจัยเกี่ยวกับกระท่อม-สารสกัดจากกระท่อม

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และ บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับกระท่อม และ สารสกัดจากกระท่อม สู่การผลิตที่ได้มาตรฐานและนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการเป็นอาหารเสริม โภชนบำบัด ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ

บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ระยะเวลา 5 ปี จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อทาการพัฒนาเกี่ยวกับพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อประโยชน์ด้านสุขภาวะให้กับประชาชนที่ยังไม่มี หรือ เข้าไม่ถึงผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ รวมถึงนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวิวิทยาศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านการแพทย์และสุขภาพต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 พ.ค. 64)

Tags: , , ,