KTC ออกหุ้นกู้ 1.5 พันลบ.ดอกเบี้ย 1.22% และ 2.90% เสนอขายสถาบัน 30 ก.ค.

บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 4/2564 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

  • ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.22% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
  • ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 9 ปี 11 เดือน 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.90% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ในวันที่ 30 ก.ค.64 โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 จัดจำหน่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ “AA-” แนวโน้ม “คงที่” เมื่อวันที่ 2 เม.ย.64

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปชำระคืนหนี้ และ/หรือเงินทุนหมุนเวียน ภายในเดือน ส.ค. 64

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ก.ค. 64)

Tags: , , ,