KTC เตรียมชำระค่าหุ้นกรุงไทยลีสซิ่งส่วนที่เหลือภายใน พ.ย.64

บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) แจ้งว่า จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด (KTBL) จากธนาคารกรุงไทย (KTB) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 75.05 ล้านหุ้น คิดเป็น75.05% มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 7.92 บาทคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 594,396,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขว่าอาจมีการปรับราคาซื้อขายหุ้นต่ำลงหรือสูงขึ้นภายหลังการตรวจสอบกิจการตามเงื่อนไขในการปรับราคาซื้อขายหุ้นที่ตกลงกันตามสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น แต่อย่างไรก็ตามราคาซื้อขายสูงสุดจะไม่เกินหุ้นละ 13.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 986,907,500 บาทนั้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนเสร็จสมบุรณ์แล้ว และได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของกรุงไทยลีสซิ่ง โดยบริษัทฯได้ชำระราคาซื้อขายหุ้นในสัดส่วน 50% ของราคาซื้อขายหุ้นที่ตกลงกัน คิดเป็นเงิน 297,198,000 บาทแล้วเมื่อวันที่ 21 พ.ค.64 ซึ่งส่งผลให้กรงไทยลีสซิ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯจะชำระราคาซื้อขายหุ้นในส่วนที่เหลือซึ่งอาจมีการปรับราคาซื้อขายหุ้นต่ำลงหรือสูงขึ้นภายหลังการตรวจสอบกิจการตามเงื่อนไขการปรับราคาซื้อขายหุ้นที่ตกลงกันตามสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น ภายในเดือน พ.ย.64

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,