NRF ออกหุ้นกู้ 700 ลบ.อายุ 2 ปีดอกเบี้ย 6.50% เปิดขายสถาบัน-รายใหญ่ปลายก.ค.

นายคมกฤต มีคำสัตย์ กรรมการผู้จัดการ สายงานตลาดทุน บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการแต่งตั้งจาก บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) ให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของ NRF ครั้งที่ 1/2564 โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2566 หรือมีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบ 6.50% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) กับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีกำหนดเสนอขายในช่วงปลายเดือน ก.ค.64 เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000 หน่วย และจำนวนที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 100,000 หน่วย รวมหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 700,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 600 ล้านบาท และสำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 700 ล้านบาท ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

วัตถุประสงค์นำเงินไปใช้เพื่อการลงทุนโครงการในอนาคต ได้แก่ การลงทุนใน BOOSTED NRF Corp., Inc (BOOSTED NRF) เพื่อขยายธุรกิจออนไลน์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ผลการดำเนินงานของ NRF ที่เติบโตก้าวกระโดดสวนกระแสเศรษฐกิจ โดยในไตรมาส 1/64 NRF มีรายได้จากการดำเนินงาน 472 ล้านบาท เติบโต 77.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการดำเนินงาน 265 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของ NRF ทำได้ 69 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 49.6% และมี EBITDA อยู่ที่ 83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างมีนัยสำคัญจากทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ธุรกิจอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์เส้นบุกจากกลุ่มลูกค้ารับจ้างผลิตรายเดิมในทวีปอเมริกาเหนือ รวมไปถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้จากบริษัท BOOSTED NRF Corp.

พร้อมกันนี้ NRF ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายระยะยาวก้าวเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคต “Food For Future” ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมอาหารเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบนิเวศอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบ ด้วยนโยบายการเป็น The Purpose – Led Company เพื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด หรือมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,000 ล้านบาท ภายในปี 2566 จากปี 2563 มีรายได้จากการขาย 1,408 ล้านบาท โดยจะเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Organic growth และ Inorganic growth

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ร่วมลงทุนกับ Boosted Ecommerce, Inc ซึ่งอยู่ในสหรัฐฯ ได้จัดตั้ง บริษัท BOOSTED NRF Corp. เพื่อลงทุนในธุรกิจ Branded e-commerce บน Amazon.com ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็นการต่อยอดกลยุทธ์ e-commerce โดยผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ต้องมียอดขายที่ดีในระบบ E-Commerce ของ Amazon.com ซึ่งการลงทุนในธุรกิจ E-Commerce ในช่วงที่ผ่านมา ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นตัวเร่งทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะการนำระบบ E-Commerce มาใช้ในการขายสินค้า ทำให้มูลค่าของบริษัท BOOSTED E-commerce Inc., USA เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า จากมูลค่าเดิมที่ NRF ได้ลงทุน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ และเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมไปสู่ Branded e-commerce บน Amazon.com ที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในกลุ่ม Ethnic Food, Plant-Based Food, Functional Product เข้าไปวางจำหน่ายเพิ่มเติม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,