PTT จัดตั้งบริษัท EVME PLUS เพื่อดำเนินการธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

บมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) หรือเดิมชื่อบริษัท ออน-ไอออน โซลชู่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท.ถือหุ้น 100% สำหรับดำเนินธุรกิจในด้าน EV Value Chain นั้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายฐานธุรกิจด้าน EV คณะกรรมการบริษัท ARUN PLUS จึงได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท อีวีมีพลัส จำกัด (EVME PLUS) โดย ARUN PLUS ถือหุ้นท้งหมดด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท และมีทุนชำระเริ่มแรก 340 ล้านบาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ New S-Curve ของ ปตท. ผ่านการให้บริการด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศธุรกิจให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในประเทศไทย อาทิ บริการให้เช่ายานยนต์ไฟฟ้า บริการข้อมูลเกี่ยวกับ สถานีอัดประจุไฟฟ้าและสถานีซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า โดยได้จดทะเบียนตั้งบริษัทแลว้เสร็จเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , ,