SAAM แตกไลน์เข้าลงทุนธุรกิจ System Project Developer เสริมพอร์ตรายได้ประจำ

บมจ.เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ (SAAM) เปิดเผยว่า วานนี้บริษัทได้เข้าลงทุนใน บริษัท เอสเอ็ม ซิสเต็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (SMSD) มูลค่าไม่เกิน75 ล้านบาท เพื่อเข้าถือหุ้น 100 จากการซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิม

สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ ได้เน้นการดำเนินธุรกิจเป็น “ผู้พัฒนาโครงการ (Project Developer) เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีรายได้อย่ำงต่อเนื่อง(Recurring Income / Passive Income) และระยะยำว โดยเริ่มต้นจากการเป็น “ผู้พัฒนาโครงกำรโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Project Developer)” ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มีรายได้ต่อเนื่องถึง 25 ปี ซึ่งบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการเดินหน้าสู่เป้าหมายของแต่ละประเทศในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจดังกล่าวต่อไป

และจากการที่บริษัทฯ มีความสนใจที่จะพัฒนาและลงทุนในแพลตฟอร์มสังคมโลกเสมือน บริษัทฯ จึงได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจผู้พัฒนาโครงการ สู่ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน ซึ่งได้เริ่มต้นจากการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจเกมเพื่อเป็น “ผู้พัฒนำโครงการเกม (Game Project Developer)” โดยพัฒนาเกมและเกมออนไลน์ร่วมกับพาร์ทเนอร์หลายบริษัท ทั้งบริษัทในประเทศไทยและบริษัทต่างชาติที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงระดับโลก เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาเกมดังกล่าวมากว่า 3 ปี ซึ่งโครงการเกมทั้ง 3 เกมของบริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไป ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ (Recurring Income)

จนถึงปัจจุบันทางบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการพัฒนาโครงการ เป็นผู้พัฒนาโครงการในธุรกิจอื่น เพื่อบริหารความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ จึงได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจและมีศักยภาพที่จะเป็น “ผู้พัฒนาโครงการงานระบบ (System Project Developer)” ซึ่งรวมถึงระบบบริการด้านเทคโนโลยี ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มด้วย จึงได้เข้าลงทุนใน SMSD ซึ่งสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องอันใหม่ (New Recurring Income) ได้ทันทีซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ก.ค. 67)

Tags: , ,