SAMTEL รุก “Go4Green”Solutions ตอบโจทย์ลูกค้า-รักษาสิ่งแวดล้อม

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามารถเทลคอม (SAMTEL) เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทสามารถในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลของคนไทย เราตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน และถือเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มสามารถเทลคอมจึงสรรหาเทคโนโลยี และนวัตกรรม “Go4Green”Solutions

ที่สามารถตอบโจทย์ครบทั้ง 3 ด้าน คือ 1. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการ การให้บริการ หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน และสังคม 2. เป็นเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ช่วยบริหารจัดการพลังงาน หรือช่วยลดมลพิษ หรือมีส่วนช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 3. สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน

สำหรับโซลูชันนำร่องที่สำคัญ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยระบบดังกล่าวประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Power Storage) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบบันทึกภาพ ระบบควบคุมบริหารจัดการพลังงาน แสดงผล ประมวลผล และวิเคราะห์ และยังมีส่วนประกอบสำคัญและมีความแตกต่างจากระบบผลิตไฟฟ้าอื่นๆ คือ มีระบบที่สามารถบันทึกภาพ เป็นเสมือนกล้องวงจรปิด ที่นอกจากชุมชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงแล้ว ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนในชุมชนด้วย นับว่าสร้างความคุ้มค่าสูงสุดให้กับชุมชน

โดยระบบดังกล่าวได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวน 4 พื้นที่ ในจ.พังงา และจ.จันทบุรี และ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า

กลุ่มสามารถเทลคอม ยังคงนำเสนอโซลูชันด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล ที่สอดคล้องกับการยกระดับการบริการจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง อาทิ โซลูชันด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, โซลูชันด้านศูนย์กระจายข่าวด่วนในชุมชน, โซลูชันด้านการบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า อย่างโครงการพัฒนาการอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AMR) เป็นต้น รวมถึงโซลูชันใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยภายในปีนี้จะมีผลงานด้าน “Go4Green”Solutions ให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นเป้าหมายของกลุ่มสามารถเทลคอมจะมุ่งไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,