ครม.เห็นชอบยื่นขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ดบ.พันธบัตรออมทรัพย์ผ่านออนไลน์ได้

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ได้จากตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดรองตราสารหนี้ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้สามารถขอคืนเงินภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์ รวมถึงเป็นการเพิ่มความรวดเร็วของกรมสรรพากรในการพิจารณาคืนเงินภาษี

โดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสำคัญดังนี้ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย จากการได้ดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก สามารถยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่หักจากดอกเบี้ยที่ได้จากพันธบัตรออมทรัพย์ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก เฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นก่อนการเป็นผู้ทรงพันธบัตรออมทรัพย์ของบุคคลนั้น (สำหรับกรณีที่มีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยดังกล่าว ทั้งจำนวนไว้แล้ว) โดยต้องยื่นคำร้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินที่ได้มีความตกลงกับกรมสรรพากรแล้ว ซึ่งปัจจุบัน มีเพียงธนาคารกรุงไทย (KTB) แห่งเดียว หรือบุคคลที่จะยื่นคำร้องขอคืนภาษีอากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินนั้น ต้องแต่งตั้งสถาบันการเงินดังกล่าว เป็นตัวแทนในการยื่นคำร้องต่อกรมสรรพากร

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , ,