ศาลล้มละลาย กำหนดนัดฟังคำสั่งแผนฟื้นฟูฯ การบินไทย 15 มิ.ย.นี้

รายงานข่าวจากบมจ.การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เมื่อวันที่ 19 พ.ค.64 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติตามมาตรา 90/46 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 ยอมรับแผน โดยมีเจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้รวมกัน 91.56% ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้ลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่แก้ไขตามคำร้อง 3 ฉบับที่ผู้ทำแผนและเจ้าหนี้จำนวน 2 รายเสนอ

ในวันนี้ศาลล้มละลายกลางได้นัดพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ โดยมีเจ้าหนี้ยื่นคำร้องคัดค้านแผนฟื้นฟูกิจการและศาลรับไว้จำนวน 2 ฉบับ ศาลฯ เห็นสมควรให้งดสืบพยานและให้โอกาสผู้ทำแผนและเจ้าหนี้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดและกำหนดนัดฟังคำสั่งศาลเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 15 มิ.ย.64 ซึ่งบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ หากศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนก็จะมีผลทำให้ THAI สามารถดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อไปได้ โดยการชำระหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ซึ่งเจ้าหนี้ทั้งหลายยื่นคำขอรับชำระหนี้ จะได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ตามแผน การจัดการกระแสเงินสดและทรัพย์สินของบริษัทบางส่วนจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของแผนฟื้นฟูกิจการ อีกทั้งจะมีผลให้ผู้บริหารแผนที่ถูกเสนอชื่อ คือ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายพรชัย ฐีระเวช นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ นายไกรสร บารมีอวยชัย และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป

บริษัทเชื่อว่าผู้บริหารแผนพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของเจ้าหนี้ทุกราย และขอให้เจ้าหนี้และลูกค้าเชื่อมั่นว่าบริษัทพร้อมจะกลับมาดำเนินธุรกิจและให้บริการ โดยตามแผนธุรกิจจะกลับมาให้บริการด้านการบินทันทีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลง บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถฟื้นฟูธุรกิจให้เป็นสายการบินแห่งชาติที่แข็งแกร่งและสร้างกำไรในระยะยาว และจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลทุกท่านอย่างดีที่สุดแม้ในระหว่างที่อยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 พ.ค. 64)

Tags: , , ,